Personakt Antavla

Svante von Bergier

Major vid Västgöta tremännings infanteriregemente. Blev högst 41 år.

Far:Ulrik Berg (- 1706)
Mor:Britta Andersdotter (- >1706)

Född:1686 Skara (R).Födelse 1686 beräknad efter dödbok.
Född i Skara enligt dödbok
Födelsebok börjar 1692 i Skara
 
Bosatt:före 1713 Ronneby Skogsgård, Ronneby (K). [1]Brukade Schlyters gård
Bosatt:1713-07-27 Gudebo, Liared (P). [2]Köpte Gudebo 1713-07-27
Enligt mantalslängd i Liared år 1714 kom Svante inflyttad från Vänersborg.
 
Bosatt:1719 Landskrona (M).Enligt mantal i Liared år 1719.
Bosatt:1721 Varbergs Fästning, Varberg (N).Kommenderad till Varbergs Fästning.
Enligt generalmänsterrulla år 1721.
 
Bosatt:1725 Garnisonsregementet, Göteborg (O).Var major på överste baron, Bengt Ribbings infanteriregemente.
Död:1727-03-07 Gudebo, Liared (P). [3]Dog av Lungsot.

Äktenskap med Anna Katarina Schlyter (- >1744)

Vigsel:mellan 1710-09-30 och 1712-10-14 Karlskrona (K). [4]Karlskrona Rådhusrätt 1710-09-30
Avvittrar änkan för nytt gifte 500 daler till vartdera barnet:
Karl Henrik 2 år och Katarina Margareta 3 år.
 

Barn:
Birgitta Kristina Bergier (1712 - 1735)
Hedvig Eleonora Bergier (1712 - 1800)
Anna Charlotta Bergier (1721 - 1759)
Fredrik Bergier (1722 - 1765)
Johan Adolf Bergier (1727 - )

Noteringar

Skara dombok 1704-02-26
Fältväbel under överste Köhlers Regemente Sven Bergs slagsmål
(Överste Fredrik von Köhler var vid den tiden överste för Västgöta tremänningsinfanteriregemente )
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4913 (1701-1712) Bild 1780 (AID: v279863.b1780, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1706-11-17
Kapten löjtnanten Ulrik Berg och sin broder fänriken (Sven) Berg
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4913 (1701-1712) Bild 2930 (AID: v279863.b2930, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1707-05-30
Löjtnant och fänrik (Sven) Berg är svåger till sergeant Jonas Stenborg
Jonas Stenborgs svägerska är salig herr (Helge Andreas) Fyrbergs efterleverska (Birgitta Kristina Berg)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4913 (1701-1712) Bild 3290 (AID: v279863.b3290, NAD: SE/VALA/0382503)

1712-10-01
Kapten Berg och fru kaptenskan var fadder åt kaplanen Vilhelm Korvins och Elsa Margareta Ostermans barn i Ronneby By. Fru kaptenskan bar barnet.
Ronneby CI:3 (1711-1717) Bild 33 / sid 59 (AID: v96657.b33.s59, NAD: SE/LLA/13316)

Medelstads dombok 1712-10-14
Lät rådman Osterman inprotokollera ett köpebrev som framlidne Jacob Schlyters barn nämligen Herman Jacobsson och madame Anna Carpfangers till kapten Svante von Berger och dess fru Anna Catharina Schlyter utgivit på den gård som salig Jacob Schlyter tillhört och dem ärftligen tillfallit, varutinnan de all sin rätt till samma gård in på ofta bemälte herr kaptenen transporterat för 880 Cr smt vilka han till dem efter kvitterat köpebrev riktigt betalt daterat den 19 maj 1712
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIAABB:119 (1712-1712) Bild 1430 (AID: v331221.b1430, NAD: SE/VALA/0382503)

1713-05-11
Inprotokollerades en obligation utgiven av Svante von Berger till dess hustru madame Anna Schlyter på 40 Cr smt av den 23 okt 1712

1713-05-13
Ingavs en skrivelse till landshövdingen Salomon von Otter av översten Gustaf Fock angående Svante von Bergers fasta egendom vid Ronneby

1713-10-13
Skattehemmanet vid Ronneby som framlidne Jacob Schlyter bebott Skogsgården benämnd av rådmannen Claes Saur i Karlskrona uppbjudes för handelsmannen i Arnheim Johan Michael Bocks havande hos kapten Svante von Bergier pantvis uppbjudit första gången

1714-07-19
Skattehemmanet vid Ronneby som framlidne handelsmannen Jacob Schlyter bebott Skogsgården kallad herr rådmannen i Karlskrona Claes Sauer uppbjöd för handelsmannen i Arnhem Johan Michael Bocks havande hos kapten Svante von Berger fru pretention pantvis

1715-02-09
Kapten Svante von Bergier protesterade mot den lagfart som rådman Saur fått på kaptenens gård Skogsgården i Ronneby, handelsman Bock i Arnhem

Redvägs dombok 1714
Välädla kapten herr Svante Bergier bevisade
med köpebrev av den 27 Juli 1713
sig ha tillhandlat en vacker fast egendom
och gård Gudebo benämnd med
underliggande torp och lägenheter med
de gravationer, som i därför ..
mot 1000 daler silvermynt berättandes sig vara ......
som ... lägenheter att förbättra med
andra hemmans tillköpande där intill
som honom kunna ligga till lägenhet
och honom nu till köp ombjudes, men
som kapten berättar sig nu för tiden
icke så skall vara stadd vid medel, utan
skall hava några medel i Karskrona dess
styvbarn tillhöriga, dem han förunnan
få till sig taga och besitta, och det så snart?
som någon annan ... han säkerhet där
för presterar, och för den skull begär att
dess nu här i häradet köpta egendom
måtte dess styvbarn i säkerhet inprotokkolleras
mot dess styvbarns penningar
utsända, som han i .. måtto tänker
erplejera
, vilkens herr kaptenens begäran
i protokollet insätta, icke kunde
b... ,utom samma herr kaptenens
köpta egendom styvbarnen till
säkerhet här med inprotokolleras var
där som till varjehanda herr kaptenens
utsända under behörig verifikation
attesterat och extraderat blir.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län EVIIAABA:431 (1714-1714) Bild 1090

Karlskrona dombok 1715-06-30
Kapten under överste Gustav Focks regemente
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:987 (1715-1715) Bild 3940 (AID: v279051.b3940, NAD: SE/VALA/0382503)

Redvägs dombok 1722
Välborna majoren Svante Bergier bevisade för rätten
med kvittens av den 23 januari 1718 av välborna
fru Märta Lilliehöök det han redan den 24
november 1717 till sig handlat 1/4 frälsehemmanet
Oset med Kvarnen av välborna herr ryttmästaren
Bengt Uggla för en summa av 131 i karoliner
och 199 i mynttecken, tillsammans 250
till vilket köp herr ryttmästaren Fris
moder samtyckt, under dag av dato, som tillförne
förmält är, alltså majoren anhåller nu
om uppbud, som icke kunde förnekas, utan får
med 1a gången beviljas, dock med det [ ]
att forment köpebrev av till nästa ting
anskaffas.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län EVIIAABA:600 (1722-1722) Bild 672 / sid 650 (AID: v330872.b672.s650, NAD: SE/VALA/0382503)

1727 2 02 Krokstorp

Redvägs dombok 1727:
Majoren välädle herr Svante Berger
har till påstående ting låtit instämma
följande hemmans åbor i Igelsereds By
nämligen Anders Gunnarsson och Bengt
Andersson i Storegården, välborna överstelöjtnanten
Karl Lillie tillhörigt, Arvid Persson
i Skattegården ibidem Krono, för
okvädesord och ..jerier
På herr majorens vägnar inställde sig
likvidationskommisarien Peter Brunstedt
enligt den för rätten honom givna
muntligen fullmakt, samt svarandena
som samtliga närvarade.
Kommisarien anförde sitt käromål
på följande sätt, det Anders Gunnarsson
i Igelsered med dess gårdbönder
förledna sommar nedrivit majorens
gärdesgård ... ... samt därigenom
inkört dess boskap, och därmed allt hade
tillfogat, ty påstår kommisarien det de
måtte umgälla vad lagen förmår
framläggandes här vid en attest, utgiven
av Jöns Persson i Sjölyckan, och Håkan
Nilsson i Grönelid av innehåll, det de
sett Igelsereds åbor kreatur gå i
majorens äng, och när de blivit visade
att utköra dem, samt tillsäga ägarna det
de skulle ha sina kreatur i bättre hägn
har deras hustru svarat: att de båda nu och
förr dem inkört, och hon därtill sin
husbondes order, varandes karlarna den
gången frånvarande
Ävenväl utlåter sig kommisarien Brundstedt
, det ovannämnda Igelsereds åbor kallat
vid sista ting mot majoren utfarit
med åtskilliga svåra expenser, vilka
lederat dess heder och ära, uppgivandes
2 st attester, underskrivna av Anders
Larsson i Brogården Timmele och
löjtnanten Daniel Marschal varut, de betyga
att vid förlidit års höstting
har Anders och Arvid i Igensered kommit
in till Anders Larsson i Brogården Timmele
varast löjtnant Marschal varit förut
då de frågat bemälda löjtnant
om han var fullmäktig för major
Berger, men han svarade: förklaringen
lärer svara eder goda männar, var vid
de sig vidare utlåtit, att majoren
ruinerar dem som aldrig någon redlig
karl, och skola de säga honom sanningen
om han tordes hit, fortfarandes begge allt
framgent med försmädelse ord och svordom
mot majoren, och att det är lögneskrifter
som majoren skriver levererandes
sådan sin försmädelse många gånger
uppå rättens efterfrågan voro
begge attestanterna vid tinget varför de
inkallades och med sin livliga ed, utan
några jäv attestera besannade
Svaranderna anhöll om förskoning denna
gången med försäkran att icke
hedanefter i någon måtto majoren
förolämpa, utan vill eftergiva
all sin förmanade rätt och rättighet
med återheden den de så nu som förra
tinget överklagade utlåtandes
sig jämväl att vilja göra
majoren offentlig avbön till dess
... mycket större vånda satisfaktera
vartill majoren sig lät bekväma
vilken föraning de fullbordade
och gjorda den offentliga avbönen, samt
sedan försäkrade på ömse sidor nu och
framdeles envar hittills lidit
jämväl i skadestånd och rättegångskostnader
majoren med 8 daler silvermynt förnöja, det
också häradsrätten samt själsligt att
bifalla också den rätt obetagen som
kronobetjänterna vid kronans sida
ha att vigilera och iaktaga
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län EVIIAABA:660 (1727-1727) Bild 3690
**************Brev***********************************

Brev skrivet av Svante von Bergier år 1720
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720), bildid: A0065998_00335

*************Övrigt***********************************

Krigsarkivets ämbetsarkiv, Register över personhistoriska utredningar i Krigsarkivet, SE/KrA/0033/Ö/D 21/1 Bild 497
KrA utg 53/ 1972


Från boken Karl XIIs officerare:
År 1701 Volontär vid Bergsregementet.
År 1702 Furir vid Bergsregementet.
År 1703-09-02 Fältväbel vid Västgöta tremänningsregementet.
År 1703-11-02 Adjutant vid Västgöta tremänningsregementet.
År 1704-11-01 Fänrik vid Västgöta tremänningsregementet.
År 1709-10 Löjtnant vid Västgöta tremänningsregementet.
År 1710-08 Regementskvartermästare vid Västgöta tremänningsregementet.
År 1711-10-13 Kapten vid Västgöta tremänningsregementet.
År 1720-01-07 Major vid Västgöta tremänningsregementet.
Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 250 / sid 45 (AID: v319671a.b250.s45, NAD: SE/AD/00001)


Källor

[1]Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820
  
[2]Karlskrona dombok 1715-06-30
  
[3]Böne C:1 Bild 252, Sid 527
  
[4]Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:977 (1710-1710) Bild 5000 / sid 494 (AID: v279041.b5000.s494, NAD: SE/VALA/0382503)
9 februari 1713. Västgöta tremänningsinfanteriregemente.

Generalmönsterrullor - Göta artilleriregemente och dess föregångare 1791 (1713-1715) Bild 990
 
 
Västgöta tremännings infanteriregemente år 1717-01-05
Sjätte kompaniet
Kapten Svante Bergier
Erhållig kungliga senatens fullmakt i oktober 1711
och sedermera den 3 och 14 juni 1715 kungliga majestäts allnådigaste konfirmation


Generalmönsterrullor - Göta artilleriregemente och dess föregångare 1792 (1717-1719) Bild 2390
 
 
Januari 1718, Västgöta tremännings infanteriregemente under överste Bengt Ribbing.
Svante von Bergier, kommenderad till Skaraborgs län på rekrytering.
 
 
År 1719

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1719/10 (1719) Bild 169 sid 153
 
 
Text från generalmönsterrulla:
Västgöta tremänningsregemente till fot år 1721 sid 6.

Majoren och Kaptenen Svante von Bergier erhållit kungliga majestäts fullmakt på majorskaraktär av den 7 januari 1720.


 
 
Överste Bengt Ribbings Infanteriregemente, Majorens kompani år 1726
Major Svante Ulriksson Bergier

Generalmönsterrullor - Göta artilleriregemente och dess föregångare 1795 (1724-1726) Bild 4570 (AID: v493874.b4570, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
Överste Bengt Ribbings infanteriregemente, Majorens komapni år 1728
Major Svante U (Ulriksson) Bergier
Död den 7 mars 1727

Generalmönsterrullor - Göta artilleriregemente och dess föregångare 1796 (1728-1729) Bild 830 (AID: v493875.b830, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
Fanan för Garnisonsregementet i Göteborg, Fana förd mellan 1725-1731.
Regementet organiserades 1721 med Västgöta tremänningsregemente som stomme. Det bestod från 1723 av åtta kompanier och var förlagt till Göteborg.